Współpraca

Chcesz dołączyć do grona sklepów partnerskich?

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy KRAJAN SC na rynkach międzynarodowych

Beneficjent: KRAJAN Spółka Cywilna SIWEK CIEPIERSKA

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.03.03.03-22-0180/20

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Wartość projektu: 155 000.00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 155 000.00 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 131 750.00 PLN

Cele projektu
Głównym celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy KRAJAN SC oraz wzrost rozpoznawalności marki Summer Baby na arenie międzynarodowej poprzez udział w zaplanowanych w ramach Branżowego Programu Promocji oraz wpisujących się w firmową strategię eksportową działaniach promocyjnych.

Planowane efekty
Wnioskodawca dzięki realizowanym działaniom zakłada:
– poszerzenie rynków zbytu o rynek Ukraiński oraz Białoruski;
– wzrost aktywności eksportowej na rynku Słowackim oraz Czeskim;
– nawiązanie kontaktów biznesowych mających na celu dalszy rozwój działalności eksportowy firmy i zwiększenie ilości zagranicznych zamówień/kontraktów
– osiągnięcie efektu skali,
– wzrost rozpoznawalności marki na rynku międzynarodowym,
– wypromowanie na rynki zagraniczne innowacyjnych produktów,
– promocję Marki Polskiej Gospodarki.

Promocja produktów firmy Krajan S.C. SIWEK CIEPIERSKA

Nr umowy UDG-PBE.03.2019/255

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wzrost potencjału eksportowego firmy Krajan S.C. na rynku słowackim, węgierskim, rosyjskim oraz stanów zjednoczonych poprzez udział w międzynarodowych targach oraz misjach gospodarczych.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 120 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 60 000,00 zł

Promocja produktów firmy Krajan S.C. SIWEK CIEPIERSKA

Nr umowy UDG-PBE.03.2019/256

Grant realizowany jest w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Promocja firmy KRAJAN SC na targach i misjach międzynarodowych szansą na rozwój przedsiębiorstwa

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie: 80 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł